Bygglov och byggregler

Det är mycket att tänka på när man ska bygga, bygga till/om eller förändra en byggnad.

Det är i Plan- och Bygglagen (PBL) som det framgår att man behöver tillstånd i form av bygglov, rivningslov, marklov och tidsbegränsat bygglov. Det står också i PBL att det ska finnas en bygglovsnämnd som tillsynsmyndighet för allt byggande i respektive kommun.

Bygglov är ett skriftligt tillstånd från bygglovsnämnden, och innebär att du får uppföra den byggnad eller den åtgärd som lovet avser. Tänk på att det i de allra flesta fall krävs ett starttillstånd innan godkänd åtgärd enligt bygglov får påbörjas.

Bygglov krävs för att

 • Uppföra en helt ny byggnad.
 • Bygga till befintlig byggnad oavsett vilken riktning: utåt, uppåt och även källare.
 • Ändra byggnaden till ett nytt ändamål. Tex från bostad till kontor, garage till verkstad, uthus till bostad, lada till industri osv.
 • Uppföra en mur, ett plank eller staket. (I vissa fall behövs inte bygglov. Ring och fråga bygglovshandläggaren i din lokala kommun).
 • Anordna upplag eller materialgårdar t ex permanent uppställning av båtar, bilar samt uppläggning av material i viss omfattning.
 • Inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
 • Uppföra radio- eller telemaster samt torn.
 • Uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två meter eller om kraftverket placeras på ett avstånd från tomt gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall fast monteras på en byggnad.
 • Anordna parkeringsplatser.
 • Anordna begravningsplatser.
 • Väsentligt ändra anläggningar som avses i ovanstående punkter.

Utan bygglov får följande åtgärder utföras (källa Boverket)

Du behöver inte bygglov när du ska anordna en skyddad uteplats eller bygga ett skärmtak eller en friggebod, om det har vissa mått. Om din fastighet ligger på landsbygden kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementsbyggnader och bygga nya komplementsbyggnader som till exempel garage, gäststugor och växthus utan bygglov.

De bygglovsbefriade åtgärderna får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Regler Attefallhus

Enligt nya regler från 2014, har det tillkommit ytterligare en kategori bygglovsbefriade byggnader enligt svensk rätt. De sk Attefallhusen har en särställning då de är större än de regler som gäller för sk Friggebodar. Detta då de är avsedda att kunna öka antalet tillgängliga fastigheter inom ramen för gällande byggnadsregler. Kortfattat ser regelverket ut på följande sätt

 • Attefallhus får ha en yta på max 25 kvadratmeter. Har du redan en friggebod är det inget problem, dessa nya byggregler gör det möjligt att ha både friggebod och Attefallhus på tomten.
 • Du behöver inte bygglov. Dock krävs som vanligt att du måste följa reglerna i Plan- och bygglagen (PBL).
 • En bygganmälan måste göras hos din kommun. När de ger dig klartecken får du börja bygga.
 • Om Attefallhuset står mindre än 4,5 meter från tomtgränsen till din granne så behöver du din grannes medgivande. Är avståndet större än 4,5 meter behöver du inget medgivande.
 • Skulle grannen inte ge medgivandet du behöver kan du söka bygglov hos kommunen och låta dem avgöra frågan.
 • Huset måste vara ett komplement till ett befintligt bostadshus som redan finns på tomten, du får alltså inte bygga ett Attefallhus på en tom tomt.
 • Det får vara max fyra meter högt från mark till taknock (högsta punkten på taket).
 • Det är tillåtet att dela upp de tillåtna 25 kvadratmeterna, i till exempel 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd eller liknande.

Om du är osäker, kontakta alltid byggnadskontoret i din kommun så hjälper de dig.

Uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Skärmtak

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m².

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Vilka regler som gäller för friggebodar till exempel på storlek, höjd och placering kan du läsa mer om nedan under rubriken Regler Friggebodar.

Fasadändringar

Du får utan bygglov måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Men du får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär för mycket för då krävs bygglov. Byggnadsnämnden kan svara på om det du vill göra kräver bygglov.

Tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplan

Om din fastighet ligger utanför detaljplan behöver du i vissa fall inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader. Det beror på var din fastighet ligger. Du får också bygga helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov. Men om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörd granne medge det. Medgivandet bör vara skriftligt. Byggnadsnämnden kan svara på om du får göra tillbyggnader och komplementbyggnader utan bygglov på din fastighet och i så fall hur stora de får vara.

Regler friggebodar

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvm. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden (dom från Regeringsrätten, RÅ 1994 ref.73).

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Medgivande från grannar

Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun.

Användningsområde

Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Får en friggebod se ut hur som helst?

Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. Den får inte dominera över huvudbyggnaden. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Strandskydd

Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta byggnadsnämnden för mer information.

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga. De kan svara på om du får uppföra en friggebod på den plats och på det sätt som du har tänkt dig.

Stäng